דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה

הון אנושי

קידום ופיתוח הון אנושי מיומן לתעשייה המייצרת
הטכנולוגיות החדשות מצריכות מהעובדים כישורים שונים מאלו שהתעשייה דרשה בעבר, וקצב השינויים וההתפתחויות הטכנולוגיים רק הולך וגובר ודורש אף יכולת למידה והתפתחות מקצועית תוך כדי עבודה.

חזרה

פירוט ההמלצות

משיכת קהלי יעד חדשים, הכוונת סטודנטים לתעשייה, תמיכה בהכשרת עובדים קיימים, ליווי תעשיינים בניהול הון אנושי, הכשרת מנהלי מפעלים בנושא הייצור המתקדם, הגדלת מכסות הלימוד במקצועות ההנדסה, סקר מקצועות נדרשים בתעשייה, הכשרה מקצועית לדורשי עבודה.

 

 1. תוכנית למשיכת קהלי יעד חדשים פוטנציאליים לתעשייה המייצרת החדשנית

התעשייה המייצרת החדשנית צריכה ויכולה לקלוט קהלי יעד חדשים שיענו לצורך הקיים. כך לדוגמא, אחד מקהלי היעד הפוטנציאליים לתעשייה שאינו ממוצה דיו הוא אוכלוסיית יוצאי צה"ל שעברו הכשרה טכנולוגית במהלך שירותם. אוכלוסייה זו מורכבת הן מחיילים משוחררים לאחר שירות סדיר והן מציבור הפורשים משירות קבע בצה"ל. עובדים בעלי רקע זה אטרקטיביים מאוד עבור בעלי המפעלים, מכיוון שהם בעלי הכשרה מתאימה ובעלי ניסיון טכנולוגי מעשי.
על מנת לפעול להכוונה ולמיצוי של כוח אדם זה על ידי התעשייה, יש לפעול לגיבוש תוכנית בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון והתאחדות התעשיינים, במטרה לחבר בין צורכי התעשייה לחיילי המערך הטכני. התוכנית תמוקד בהקמת תשתית שתחבר בין הצורך של התעשייה בבעלי מקצוע לחיילי המערך הטכני המשתחררים משירותם, זאת באמצעות מערך של תמריצים והכשרות לגישור הפערים

2. הכוונת סטודנטים לתעשייה

מינהל תעשיות מפעיל כמה תכניות להתמחות והשמה של סטודנטים (כמו "עתידים לתעשייה" ו"הטובים לתעשייה"), הלומדים את מקצועות ההנדסה באוניברסיטה ובמכללות הטכנולוגיות. מומלץ ליצור תכנית ייחודית המעניקה מלגות/תמריצים למהנדסים תמורת התמחות בתעשייה המייצרת המתקדמת, בדגש על תעשייה קטנה ובינונית. התועלת בתוכנית רבה: ראשית, היא מייצרת לסטודנטים חשיפה משמעותית לתעשייה המייצרת; שנית, היא מביאה לכך שבסיום לימודיהם יהיו להם ההיכרות והמיומנויות הנדרשות לתעשייה זו; ושלישית, היא יוצרת חיבור בין מוסדות ההכשרה (אקדמיה ומכללות טכנולוגיות) לתעשייה המייצרת, ובכך חושפת את המפעלים לחזית הטכנולוגית והמחקרית

3. תמיכה בהכשרת עובדים קיימים

בהמשך להשקעה של המדינה בהכשרת עובדים לקראת כניסתם לשוק העבודה, בעקבות השינויים הטכנולוגיים המחייבים עדכון מיומנויות מתמיד של העובדים בתעשייה ולשם שיפור פריון העבודה, מומלץ לבנות כלי תמיכה משלימים לכלים לשדרוג טכנולוגי של משרד הכלכלה והתעשייה. כלים אלה יספקו תמיכה למעסיקים בהכשרת העובדים הקיימים בתעשייה למיומנויות החדשות הנדרשות כחלק מתהליך השדרוג הטכנולוגי והגברת הפריון. לפיכך, מומלץ לתמוך בהכשרות מקצועיות ובעדכון מיומנויות עבור עובדים קיימים, בד בבד עם תהליך השדרוג הטכנולוגי, על מנת לוודא את רלוונטיות ההכשרה לעבודה ותועלתה למשק. לשם כך יש לפעול בשיתוף פעולה עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועם גורמים רלוונטיים נוספים, לעבות את כלי התמיכה הקיימים לשדרוג טכנולוגי והשקעות הון כך שיאפשרו הפניה להכשרות ייעודיות לעובדים קיימים ולהקים תשתית הכשרות ייעודיות התומכת במהלך זה

4. תוכנית לליווי תעשיינים בניהול הון אנושי

השינויים בדרישות מהעובדים, הצורך בהכשרות נרחבות וכן מגמה עולמית של שינוי בפרופיל העובדים ובמה שהם מחפשים מהעבודה (דור ה-Y) מעמידים אתגר משמעותי בפני חלק מהמעסיקים בתעשייה (בעיקר המסורתית), שבא לידי ביטוי בכך שהתשתית לניהול ההון האנושי אינה ערוכה להתמודד עמו.
לפיכך, מומלץ לספק כלים מעודכנים למעסיקים להתמודדות עם סוגיות של גיוס, הכשרה ושימור עובדים, לצד בניית תשתית ארגונית לטווח רחוק ברמת העסק הבודד או ברמה האזורית – שתוכל להתמודד עם סוגיות אלו באופן יעיל ועצמאי

5. תוכנית להכשרת מנהלי מפעלים בנושא הייצור המתקדם

יש לבנות תוכנית ייעודית להכשרת מנהלים בכירים בתעשייה, בתהליכי הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ודיגיטציה של המפעל. במסגרת ההכשרות יינתן מידע מניסיון של מנהלים בכירים, כולל המלצות ואופני ניהול המעודדים חדשנות ומסייעים להטמעת תהליכים דיגיטליים במפעל. ההכשרה תכסה נושאים נרחבים מעבר לנושאים הטכנולוגיים, לרבות נושא ניהול הון אנושי, מודלים עסקיים חדשים, שיווק וניהול שרשרת ההספקה ועוד

6. הגדלת מכסות הלימוד במקצועות ההנדסה הנדרשים

יש לפעול באמצעות מל"ג וות"ת להגדלת מכסות הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות במקצועות הנדרשים בתעשייה ובראשם ההנדסה, על מנת לייצר מאגר עובדים ברמה טכנולוגית גבוהה עבור התעשייה

7. סקר מקצועות נדרשים בתעשייה

יש לפעול בשיתוף משרד העבודה והרווחה ובשיתוף גורמי ממשלה, מחקר ואקדמיה נוספים הפועלים בתחום, לביסוס מחקר שוטף, הממפה את המקצועות הנדרשים בתעשייה בזמן אמת ומנסה לאמוד ביקושים צפויים כחלק מתהליך ההטמעה הטכנולוגית. כמו כן, יש לערוך אפיון מחדש של מקצועות העוברים שינוי משמעותי בשל התמורות הטכנולוגיות. האפיון יכלול מלבד תיאור המקצועות גם תיאור של הכישורים הנדרשים בכל מקצוע וגיבוש המלצות לעדכון תכניות ההכשרה, ההשכלה והלימודים

8. הכשרה מקצועית לדורשי עבודה

האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה מפעיל מגוון כלים להכשרה מקצועית של עובדים הנקלטים בשוק בין כלים אלה אפשר למצוא כלים חדשים המותאמים למתן מענה אפקטיבי וישיר יותר ברמת התעשיין הבודד ("סטארטר" – פיילוט, "כיתה במפעל" ו- OJT). על מנת להתאים את הכלים לצורכי התעשייה יש לפעול להרחבת התמיכה בהכשרות, כך שתתאפשר גם קליטת עובדים קיימים במפעלים הנדרשים לעבור תהליך שדרוג טכנולוגי. כמו כן, יש לפעול להגברת מעורבות התעשיינים בתהליך ההכשרה המקצועית ולעדכון ההכשרות באופן שוטף יותר בהתאם לתחום הטכנולוגי

סימנייה